Pengumuman!

Anda berada di sini : Perkhidmatan / Pengurusan Rekod Konvensional / Taklimat / Ceramah

TAKLIMAT / CERAMAH


Taklimat / ceramah ini mengandungi pakej umum untuk memberi pengetahuan asas pengurusan rekod bagi meningkatkan kesedaran kepentingan pengurusan rekod. Kandungan taklimat ini meliputi peringkat pewujudan, penggunaan, penyelenggaraan dan pelupusan.

Taklimat selama 2 jam ini mengandungi

 • Pengenalan Pengurusan Rekod
 • Klasifikasi Fail
 • Pelupusan Rekod
 • Jadual Pelupusan Rekod
 • Taklimat ini akan diikuti dengan sesi perbincangan dan lawatan ke registri dan bilik rekod jabatan.


  1. Pengenalan Pengurusan Rekod

  Objektif :

 • Untuk menyebarkan dan memberikan kefahaman secara umum kepada pegawai dan kakitangan agensi kerajaan     persekutuan,negeri, badan berkanun dan perusahaan kerajaan (GLC) mengenai kepentingan pengurusan rekod dalam     tugas harian.
 • Meningkatkan kesedaran kepada pegawai kerajaan mengenai kepentingan rekod dan menegaskan bahawa pemusnahan     rekod awam adalah dibawah kuasa Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia berdasarkan Akta ANM 2003.
 • Kandungan :

 • Definasi maklumat,rekod, rekod awam dan rekod persendirian.
 • Kitaran hayat rekod.
 • Pengujudan, penggunaan dan pelupusan.
 • Penilaian dan pemindahan.
 • Borang-borang berkaitan.
 • Perundangan dan peraturan.
 • Penilaian kepuasan pelanggan.
 • 2. Klasifikasi Fail

  Objektif :

 • Untuk memberi pendedahan serta mempertingkatkan ilmu dan pengetahuan serta kefahaman secara umum kepada     pegawai dan kakitangan agensi kerajaan persekutuan,negeri, badan berkanun dan perusahaan kerajaan (GLC) mengenai     kepentingan pengkelasan fail dalam sesebuah organisasi.
 • Meningkatkan keupayaan kepada pegawai kerajaan untuk melaksanakan pengurusan rekod kerajaan dengan cekap dan     berkesan serta memenuhi piawaian (Standard Of Procedure) dalam penyediaan kelasifikasi fail mengikut kehendak ANM.
 • Kandungan :

 • Definasi Kelasifikasi Fail.
 • Jenis-jenis kelasifikasi fail
       - "Numerical"
       - Perkara (Blok Nombor)
 • Ciri Kelasifikasi.
 • Faedah Kelasifikasi Fail.
 • Pengkelasan Perkara Urusan Am ( Housekeeping).
 • Pengkelasan Perkara Urusan Fungsian (Functional).
 • Pengkodan.
 • Mengindeks.
 • 3. Pelupusan Rekod

  Jangkamasa : 2 jam

  Objektif :

 • Untuk memberi kesedaran dan pendedahan serta mempertingkatkan ilmu dan pengetahuan secara umum kepada pegawai     dan kakitangan agensi kerajaan persekutuan,negeri, badan berkanun dan perusahaan kerajaan (GLC) mengenai     kepentingan pelupusan rekod kerajaan.
 • Meningkatkan keupayaan kepada pegawai kerajaan untuk melaksanakan pengurusan rekod kerajaan dengan cekap dan     berkesan serta memenuhi piawaian (Standard Of Procedure) dalam pelupusan rekod kerajaan dengan menggunakan     kaedah pelupusan menggunakan JPR dan tanpa JPR berdasarkan MS ISO 9001 : 2000.
 • Kandungan :

 • Definasi Pelupusan.
 • Penilaian Rekod dengan menggunakan Borang Permohonan Pelupusan Rekod.
 • Pelupusan dengan menggunakan JPR.
 • Pemisahan.
 • Pemusnahan Rekod.
 • Penangguhan Rekod.
 • Pemindahan Rekod.
 • Mini Projek URUS.
 • Kesimpulan.
 • 4. Jadual Pelupusan Rekod

  Jangkamasa : 2 jam

  Objektif :

 • Untuk memberi kesedaran dan pendedahan serta mempertingkatkan ilmu dan pengetahuan secara umum kepada pegawai     dan kakitangan agensi kerajaan persekutuan,negeri, badan berkanun dan perusahaan kerajaan (GLC) mengenai     kepentingan Jadual Pelupusan Rekod.
 • Meningkatkan keupayaan pegawai kerajaan untuk melaksanakan pengurusan rekod kerajaan dengan cekap dan berkesan     serta memenuhi piawaian (Standard Of Procedure) dengan menggunakan Jadual Pelupusan Rekod berdasarkan MS ISO     9001 : 2000.
 • Kandungan :

 • Pengenalan Jadual Pelupusan Rekod.
 • Definasi Jadual Pelupusan Kerajaan.
 • Objektif Jadual Pelupusan Rekod.
 • Jenis Jadual Pelupusan Rekod.
 • Kaedah-kaedah Penyediaan Jadual Pelupusan Rekod.
 • Penggunaan Jadual Pelupusan Rekod.
 • Mengemaskini Jadual Pelupusan Rekod.
 • Kesimpulan.
 •  
  Tarikh Kemaskini :